. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Koll på de vanligaste skogstermerna?

Precis som andra branscher har även skogsbruket sina egna specifika ord och benämningar.

 

Vanliga enhetsmått

m3fub

Kubikmeter fast under bark. Alltså inmätt totalvolym under bark. När trädet avverkas mäts det oftast i fastkubikmeter, ett handelsmått med andra ord.

m3sk

Skogskubikmeter. När träden står kvar i skogen räknar man skogskubikmeter, det vill säga trädets stamvolym inklusive topp och bark ovanför stubben. Används exempelvis i skogsskötselplan och värdering av fastighet. 

m3to 

Toppmätt kubikmeter. Måttenhet för att fastställa den sågbara delen av stocken. Det vill säga en cylinder med toppdiemeterns yta. En toppmätt kubikmeter är ungefär 80 procent av en fast kubikmeter. 

m3s

Stjälpt kubikmeter. Yttervolym av exempelvis en flishög.
 

Vanliga skogstermer

Aptering

Uppdelning av trädstammar i virkessortiment.

Bestånd

Ett område där marktypen, trädslagen, trädåldern och de kommande skötselåtgärderna är ungefär desamma. Enhet som används vid all planering i skogen, sällan mindre än ett halvt hektar.

Bonitet

Skogsmarkens bördighet eller virkesproducerande förmåga. Boniteten avgörs i huvudsak av områdets jordmån, klimat, fuktighetsförhållanden och exposition. Boniteten uttrycks i skogskubikmeter per hektar och år. En bördig mark har hög bonitet.

Grot 

Grenar och toppar som blir kvar efter avverkning och används som biobränsle kallas grot.

Grundyta

Ett mått på skogens täthet. Grundytan uttrycker den sammanlagda genomskärningsytan i brösthöjd (1,3 meter) på alla trädstammar inom en hektar (100 x 100meter). Anges i kvadratmeter, används för volymbestämmning och som ett mått på skogens slutenhet. Mäts oftast med relaskop.

Hektar 

Ett hektar är 10 000 kvadratmeter. Man brukar säga att det går ungefär 1,4 fotbollsplaner på ett hektar. 

Impediment 

Mark som ej uthålligt kan producera minst 1 m3 sk per ha och år, till exempel hällmarker och myrar. I många andra länder är gränsen 0,1 m3sk/ha och år. Sverige har 4,5 milj ha som är mellan 0,1 – 1 m3 sk/ ha och år. 

Massaved 

Små träd och toppar på grova träd blir massaved. Av massaved tillverkas tidningspapper, tryckpapper, kartong m.m. 

Omloppstid

Beståndets livscykel från planta till avverkningsbar skog. 

Rågång

Namn för fastighetsgräns. Rågångar är ofta utmärka med färg på träd, stolpar eller med stenar. 

Ståndort

Ett område som har en enhetlig livsmiljö för skogens växter och som i skogsbruket kan behandlas på ett enhetligt sätt. Bestäms av näringsrikedom, vatten och markvegetation. 

Ståndortsindex

Mått på markens produktionsförmåga. Ståndortsindexet anger den höjd i meter som de grövsta träden antas kunna uppnå vid 100 års ålder. När du vet ståndortsindex kan du beräkna boniteten, som är ett mått på medelproduktionen under ideala förhållanden.

Virkesförrådet

Virkesförrådet bedöms beståndsvis. Vid uppskattningen mäts grundytan stickprovsvis med relaskop och utgör tillsammans med trädslag och medelhöjd ingångsvärde i en volymtabell. Noggrannheten och antalet utlagda ytor ökas i äldre och värdefulla bestånd, men trots det kan avvikelsen från den verkliga volymen vara ganska stor i det enskilda beståndet. När fastighetens totalförråd beräknas jämnas slumpmässiga avvikelser ut och den totala volymen blir en säkrare uppgift än den för varje enskilt bestånd. I Sverige har vi i snitt cirka 129 m3 sk/ha och år.

Aptering

I Skogsencyklopedin hittar du många fler ord som används i skogsbranschen.