. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Rovdjurspolicy

Mellanskog anser att rovdjursförvaltningen på ett entydigt sätt ska ta hänsyn till näringsverksamhet på landsbygden. 

Mellanskog menar också att den ska ta hänsyn till intresset av att bevara andra livskraftiga vilda djurstammar. Rovdjurspolitiken måste stå i samklang med det allmänna rättsmedvetandet och med människans naturliga instinkt att skydda sina husdjur. En förutsättning för att få acceptans för rovdjuren är att det finns ett ändamålsenligt ersättningssystem när någon drabbas av skada.

Landsbygdsbefolkningen och rovdjuren

Rovdjurspolitiken måste väga samman olika intressen och ange tydliga mål och riktlinjer för rovdjursförvaltningen. Rovdjurspolitiken ska särskilt beakta landsbygdens sociala, kulturella och ekonomiska intressen så att den kan bejakas av de människor, som lever och driver företag i de närmiljöer där rovdjuren vistas.

Rovdjurspolitiken ska värna rättsmedvetande och demokrati

Rovdjurspolitiken måste stå i samklang med medborgarnas rättsmedvetande och sedvanor. Värnandet om demokratin kräver att politiken utformas på ett sätt som inte kränker medborgarnas rättsmedvetande. Den lagstadgade rätten att skydda husdjur får ej begränsas.

Nationella och regionala mål med lokal tillämpning

Riksdagen ska – med underlag inte minst från regionala och lokala viltförvaltningsorganisationer – fastställa nationella mål för de olika rovdjursstammarna. De nationella målen får dock inte uppnås genom sådan koncentration av rovdjur att det uppstår uppenbara olägenheter för och hot mot näringsverksamheter på landsbygden eller mot förekomsten av andra vilda djur.

Länsstyrelserna, genom Viltförvaltningsdelegationerna, ska ges rätten att utan godkännande eller överprövning av Naturvårdsverket upprätta lokalt förankrade och anpassade länsvisa förvaltningsplaner för rovdjuren. De ska också ges rätten att besluta om jakt och skyddsjakt på rovdjur.

Länsstyrelserna, via Viltförvaltningsdelegationerna, ska kunna besluta om jakt då rovdjursstammarna överskrider målen i de regionala förvaltningsplanerna även om de nationella målen inte är uppnådda. De ska också kunna besluta om skyddsjakt på rovdjur som uppvisar oacceptabla beteenden eller som söker sig till befolkade områden.

Rätt till ersättning för skador och merkostnader

En förutsättning för att rovdjuren ska kunna accepteras är att det vid skador finns ett fungerande ersättningssystem. Därför måste rätten till heltäckande ersättning för de skador och kostnader, som rovdjuren kan orsaka, vara lagfäst och inte beroende av tillgången på medel hos länsstyrelserna.

Beslutad 4 maj 2011

Lodjur Foto: Lars Göran Abrahemsson

Läs mer om viltförvaltning på Naturvårdsverkets hemsida.
Foto: Lars Göran Abrahamsson, Bildarkivet.