. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Solnedgång över skogen foto Leif Öster
Pressmeddelande 6 SEP 2017

Starkt resultat och högre omsättning för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat på 35,4 Mkr för första halvåret 2017. Resultatet är en förbättring jämfört med samma period förra året. Tillsammans med utdelningen från sågverkskoncernen Setra blir resultatet efter skatt 78,6 Mkr.

Det är ett starkt resultat som bygger på ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att erbjuda skogsägarna bra priser och en god service, bland annat genom att arbeta med bättre logistik. På så sätt har vi kunnat ökat omsättningen och förbättrat marginalerna, vilket gör föreningens ekonomi stark, säger Sture Karlsson Vd på Mellanskog.

Högre volym och förbättrade marginaler

Omsättningen för första halvåret blev 1 596 Mkr (1 537). Föreningen levererade

2 544 tm3fub* (2 434). Rörelseresultatet blev 35,4 Mkr (27,3). Ökningen i rörelseresultatet består främst av högre volym och förbättrad marginal i virkesaffären. Finansnettot uppgår till +51,4 Mkr (-1,5), ökningen beror i huvudsak på utdelning från sågverkskoncernen Setra. Resultat efter skatt uppgår till 78,6 Mkr (21,2).

Periodens kassaflöde uppgick till -34,8 mkr. Investeringar av överskottslikvid i finansiella placeringar påverkar kassaflödet under perioden. Perioden visar samtidigt en stark rörelsekapitalutveckling samt positiv inlåning från medlemmar. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 1 001 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 90 Mkr (76). Koncernens finansiella ställning är stark även efter att utdelning har lämnats till aktieägarna med 100 Mkr under perioden. Koncernens nettoskuldsättningsgrad vid periodens utgång uppgick till 9 (18) procent. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

M3fub = kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:
Sture Karlsson, Vd Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Resultat och balans hittar du här

Hela pressmeddelandet inklusive resultat och balans

Foto längst upp: Leif Öster (bilden beskuren)