. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Insatser i Mellanskog

Medlem blir du i Mellanskog efter att du ansökt om medlemsskap och betalat in en grundinsats på 900 kr. När du senare avverkar i din skog fyller du på ditt insatskapital.

Nedan följer en sammanfattning av regler för insatsinbetalning och -utbetalning. Läs gärna stadgarna.

Börja med att ansöka om medlemsskap i Mellanskog. Efter någon vecka får du ett välkomstbrev från oss. I brevet finns bl.a. ditt medlemsnummer. För att ditt medlemsskap ska börja gälla behöver du betala in en s.k. grundinsats till föreningen. Grundsinsatsen är på 900 kr. Grundinsatsen betalar du in på Bankgiro nr 5010-9149. Ange ditt medlemsnummer vid betalning. 

Utöver grundinsatsen betalar alla medlemmar en insats motsvarande 300 kr per ägd hektar skog. Ditt insatskonto fylls på med ditt insatskapital successivt. När du tecknar avverkningsuppdrag med Mellanskog eller avverkar själv och och levererar till oss sker ett så kallat insatsavdrag på avräkningslikviden. Avdraget är aldrig större än 0.5% av avräkningslikviden. Om du har flera avverkningar på ett år dras aldrig mer än 10% av din totala insatsskyldighet per år. Du betalar insats för den skogsmarksareal du äger upp till 200 hektar.

Utträde och uppsägning av medlemskap

Om du säger upp ditt medlemskap i Mellanskog sker utträdet ur föreningen vid det årsskifte som infaller en månad efter det att du sagt upp dig. I praktiken innebär det att uppsägning av medlemsskap behöver ske senast 30 november för att börja gälla från kommande årsskifte.

Vid utträde på grund av dödsfall återbetalas insatsen 6 månader efter avgång. Vid utträde på grund av annan anledning delas insatsen upp och återbetalas under 3 år men dock med minst 10 000 kr per år.

Vad styr återbetalningen av mitt insatskapital i Mellanskog?

Återbetalning av insatskapital i Mellanskog regleras av föreningens stadgar. Mellanskogs stadgar hittar du under www.mellanskog.se/stadgar

Så här fungerar det

När du avslutar ditt medlemskap i Mellanskog återbetalas ditt insatskapital. Undantaget är om du vill få en överinsats återbetald. Mer om det kan du läsa nedan.

Utträde ur föreningen sker vid årsskiftet

Tänk på att ditt utträde ur föreningen, oavsett orsak, börjar gälla vid det årsskifte som inträder tidigast en månad efter uppsägningen. Det betyder i praktiken att du behöver begära utträde senast 30 november för att utbetalning ska ske 30 juni kommande år.

Du som är medlem i Mellanskog kan lämna föreningen på i fyra sätt. Återbetalning av ditt insatskapital går då till så här:

Om du säljer all din skog

Om du säljer all din skog har du rätt att få ditt insatskapital utbetalt med 1/3 per år under tre år med början sex månader efter ditt utträde. Om du säljer din skog men ändå vill kvarstå i föreningen har du en möjlighet att bli investerande medlem. Läs mer om detta på vår hemsida.

Om du behåller din skog men vill lämna Mellanskog

Om du begär utträde ur Mellanskog men fortfarande har kvar din skog har du rätt att få ditt insatskapital utbetalt med 1/3 per år under tre år med början sex månader efter ditt utträde.

Om du avlider

Ditt dödsbo har rätt att få ut hela ditt insatskapital senast sex månader efter ditt utträde. Anmälan om utträde räknas från det datum dödsboet anmäler ditt frånfälle till Mellanskog.

Om föreningens stämma ändrar föreningens stadgar så att insatsskyldigheten ändras eller föreningen fusionerar med annan förening

Om du motsätter dig stadgeändringen eller fusionen har du rätt att lämna föreningen. I så fall har du rätt att få ut hela ditt insatskapital senast sex månader efter ditt utträde.

Återbetalning av överinsatser

Har du ett insatskapital som överstiger din stadgeenliga insats kan du begära skriftligt att få den överskjutande delen, den så kallade överinsatsen, återbetald utan att lämna Mellanskog. Liksom vid utträde ur föreningen sker utbetalning av överinsatser med 1/3 per år. Säg upp dina överinsatser senast 30 november för att utbetalning ska ske 30 juni följande år.

10 000 kr regeln

Om ditt insatskapital understiger 10 000 kr betalas det ut i sin helhet sex månader efter ditt utträde ur Mellanskog.

Vi vill gärna höra dina frågor och synpunkter! Hör av dig till din skogsinspektor eller Mellanskogs medlemsadministratörer tel 010-482 83 00, e-post medlem@mellanskog.se

Påsklilja i blom.

I en ekonomisk förening är insatskapitalet att jämföra med aktiekapitalet i ett aktiebolag. Insatskapitalet är föreningens riskkapital och tillhör medlemmarna.