. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Vi förebygger och minimerar körskador

Mellanskog driver två EU-projekt under åren 2016 - 2017. 

Syftet med projekten är att tillhandahålla nya, innovativa och branschanpassade utbildningsprogram med fokus på att förhindra markskador i skogsbruket och informera entreprenörer, medarbetare och skogsägare om skonsam drivning.

Från 1 augusti 2017 inför Mellanskog en markskoningsgaranti till skogsägare. Detta innebär att våra entreprenörer arbetar efter metoden Skonsam drivning och vi tar ansvar för att kvaliteten på jobbet håller högsta nivå där vi förebygger och minimerar körskador.

Skonsam drivning innebär följande:

Välplanerade avverkningar

Vägnätet planeras så att det fungerar under hela omloppstiden, avverkningsarbetet blir effektivt och marken skonas. Basvägar och basstråk läggs där marken har bra bärighet.Genom att risa körvägarna förebygger och minimerar vi risk för mark- och stamskador. Vid behov kommer vi använda toppar, markskonare och i vissa fall virke.

Markskoningsgaranti

Mellanskog garanterar i i slutavverkning att körvägarna inklusive basvägen ej åsamkas större skador än 25 cm djup på en sammanhängande sträcka av 50 m. Kortare sträckor än 50 m kan ha spårdjup större än 25 cm.

Mellanskog garanterar i gallring följande:

• I stickvägar i gallring garanteras ej större skador än 10 cm djup på en sammanhängande sträcka av 20 m.
• I basstråk i gallring garanteras ej större skador än 20 cm djup på en sammanhängande sträcka av 20 m. Basstråken definieras som uppsamlingsvägar i beståndet.
• I basvägen garanteras ej större skador än 25 cm djup på en sammanhängande sträcka av 50 m. Basvägen definieras som väg från beståndet till avlägget.
• Uppstår skador trots det förebyggande arbetet reparerar Mellanskog kostnadsfritt spår överstigande det garanterade djupet efter samråd med skogsägaren.
• Med sammanhängande längd avses en längd med endast kortare avbrott i körspåret såsom större stenar eller rötter. Längre avbrott än 2 meter räknas som separata spår. Uppmätt spårdjup ska justeras efter marknivån utanför körspåret. Mellanskog garanterar att avverkningen följer metoden – Skonsam drivning. Garantin gäller endast på skogsmarken, ej skogsbilvägen.

Åtgärder

För att klara ovanstående garanti förbehåller sig Mellanskog rätten att utföra avverkningen när det passar Mellanskog bäst ur både bärighetsförhållande och med hänvisning till turordningsplanering av vårt rotstående lager.Mellanskog kommer att arbeta med extra förebyggande åtgärder när det finns risk att garantin överskrids och det finns risk för kraftiga körskador. Användningen av toppar och ris sker utan ersättning till säljaren. Uppstår skador trots det förebyggande arbetet reparerar Mellanskog kostnadsfritt spår överstigande det garanterade djupet. Eventuell reparation bör ske efter planerad markberedning, och/eller risskotning kontrakterad av Mellanskog eller senast sommaren efter avverkning. Mellanskog reparerar ej spår som fanns före avverkning.