. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Ett engagerat miljöarbete

Ett aktivt skogsbruk skapar långsiktig ekonomisk lönsamhet – men är också en förutsättning för omställningen till det fossilfria samhället.

Mellanskogs medlemmar utgörs av en fantastisk blandning av skogsälskande människor. Det småskaliga familjeskogsbruket präglas av mångfald och stolthet över sitt arv. Skogsägare sköter sin skog med stark anknytning till tidigare generationers brukande.

Våra medlemmar är miljömedvetna - mer än en tredjedel av arealen är idag certifierad enligt PEFC och trenden är ökande. Detta innebär att våra certifierade medlemmar har avsatt ca 44 000 ha för naturvårdsändamål.

Genom certifiering enligt miljöledningssystemet ISO 14001 drivs ständig förbättring av vårt arbete, både avseende kvalitet och minskad miljöpåverkan. Certifiering enligt PEFC sätter ramarna för vår miljöanpassning. Mellanskog arbetar efter de branschgemensamma målbilderna för god miljöhänsyn.

Mellanskog har erhållit certifikat som påvisar att ovanstående miljöledningssystem och PEFC-krav följs och löpande kontrolleras. Här kan du läsa mer om certifiering.

Skogen spelar en avgörande roll när det gäller att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Från skogsråvara utvinns material som kan ersätta dagens oljebaserade produkter. Vi arbetar för att ständigt förbättra vårt miljöarbete. För 2016 har vi hittat fyra områden där vi lovar åstadkomma förändring:

Miljömål för 2016

1. Sex av tio träd ska vara miljöcertifierade

Mellanskogs mål är att 60 procent av den volym som köps av vår fältpersonal ska vara miljöcertifierad. Miljöcertifieringen innebär bland annat att våra medlemmar åtagit sig att ta extra miljöhänsyn till skog och mark.

2. Mängden död ved och naturvärdesträd ska öka.

Naturvärdesträd är träd som avviker från den övriga skogen, det kan tillexempel vara en grov asp i en barrskog. Tillsammans med död ved blir de livsmiljöer för fåglar och insekter som annars kan vara hotade i skogslandskapet. Alla avverkningar på certifierade fastigheter ska vara godkända enligt miljöcertifieringen PEFC-krav gällande faktorerna död ved och naturvärdesträd.

3. Ingen mark ska bli allvarligt skadad av våra maskiner.

Tunga maskiner på mjuk skogsmark kan ibland ge upphov till spår i naturen. Skadorna kan bland annat förstöra naturliga vattendrag eller leda till urlakning av tungmetaller. Vårt mål för 2016 är att inga avverkningar eller markberedningar får ha allvarliga körskador och högst 10 procent får ha körskador.

4. Inga kända fornlämningar ska skadas.

Skogen innehåller mängder med spår från dem som tidigare brukat skogen. Ibland kan de vara väldigt svåra att upptäcka, en förhöjning i marken kan tillexempel vara en rest från en gammal kolmila. Alla fasta fornlämningar är skyddade enligt lag. De får inte tas bort eller skadas.

Har du synpunkter att förmedla?

Har du frågor/synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål är du välkommen att kontakta miljösamordnare på Mellanskog. Skicka e-post till miljösamordnare

Miljösamordnare

Bild på Åsa Öhman.
Åsa Öhman
010-482 80 32
070-288 51 42
 |  VCard