. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 17 FEB 2017

Effektiviseringar, digitala hjälpmedel och tjänster skapar mervärden för Mellanskogs medlemmar

Mellanskog redovisar ett förbättrat rörelseresultat för 2016 jämfört med föregående år. Det förbättrade resultatet beror bland annat på ökade volymer och minskade kostnader för logistik.

Mellanskog arbetar vidare på det program som syftar till att skapa såväl kundvärde som mervärde för medlemmarna. Ökade volymer och minskade kostnader för bland annat logistik är viktiga bidrag till det förbättrade rörelseresultatet.

Under 2016 har samtliga dotterbolag i koncernen fusionerats med moderföreningen. Med anledning av fusionen kommer ingen koncernredovisning för 2016 att lämnas.

Förbättrad marginal i virkesaffären

Omsättningen blev 2 858 Mkr (2 836), vilket är en ökning med 22 Mkr. Föreningen levererade 4 441 tm3fub* (4 359). Rörelseresultatet blev 22,3 Mkr (7,0). Ökningen i rörelseresultat består främst av högre volym och förbättrad marginal i virkesaffären. Finansnettot uppgår till -3,3 Mkr (28,0) försämringen beror främst på lägre utdelning från intressebolag. Resultat efter skatt uppgår till 19,0 Mkr (35,0).

Periodens kassaflöde uppgick till +100,5 Mkr. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 803,2 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 153 Mkr (47). Koncernens finansiella ställning är stark. Nettoskuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick till 9 (17) procent. Setras styrelse föreslår en utdelning om 1,94 kr per aktie för 2016, vilket motsvarar 100 Mkr. Det slutgiltiga beslutet om utdelning fattas på Setras bolagsstämma 24 april 2017. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

- Vi är nöjda. Mellanskogs mål att skapa värden för medlemmarna och att återställa insatskapitalet följer den plan som vi har satt upp. Såväl medlemsnytta som insatskapitalets värde ökar vilket är väldigt roligt. Vi räknar med att insatskapitalet är återställt vid nästa bokslut, säger Sture Karlsson, vd på Mellanskog.

Sture Karlsson, vd Mellanskog

Ytterligare information lämnas av:
Sture Karlsson, VD Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

*M3fub=kubikmeter fast volym under bark

Resultat och balans

Hela pressmeddelandet inklusive resultat och balans

Pressmeddelande 2 FEB 2017
Dom i målet om bombmurklan – nu ställer Mellanskog samma krav i fallet om Lavskrikan
Det omtalade målet om svampen bombmurkla är avgjort och innebär en seger för alla privata skogsbrukare. Vi förutsätter att detta betyder att extrema tolkningar av artskyddsförordningen där enskilda markägare förvägrats ersättning nu upphör, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog. Den...Läs mer
31 JAN 2017
Skogens roll för klimatet - delta i undersökning (SLU)
Just nu genomförs en studie för att ta reda på mer om privata skogsägares uppfattning om skogens roll i arbetet för en bättre miljö. Via skogsägarföreningar söker vi därför skogsägare som vill avsätta ungefär 5-10 minuter för att svara på frågor kring detta. I arbetet med att ta hänsyn till...Läs mer
Pressmeddelande 24 JAN 2017
Ökat resultat för Setra
Träindustriföretaget Setra redovisar för 2016 ett rörelseresultat på 153 (47) Mkr. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med 38 (-19) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 4 043 (4 218) Mkr. – Marknaden för trävaror har utvecklats i positiv riktning under året. Till följd av detta har vi...Läs mer
12 JAN 2017
Granen står så grön och grann
Granen står grön och grann i många hem. Det är tradition i juletid. De flesta granarna här i Mellansverige växer i 70 – 120 år och blir sedan till fina sågade trävaror för byggnationer och inredningar. Hälften av all skog i vårt land ägs av familjer, som i generation efter generation vårdar sina...Läs mer
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Nästa 

Nyheter från Skogssverige.se