. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Insatser i Mellanskog

Återinförd grundinsats för att stärka och öka det solidariska ansvaret för vår skogsägarförening.

Under ett antal år har insatsavdraget varit vilande och inga medlemmar har erlagt nya insatser i föreningen. Efter medlemsmöten i hela vårt område och stämmobeslut 2014 om nya stadgar har styrelsen beslutat att också återuppta insatsavdraget så att medlemmarnas stadgeenliga och solidariska ansvar för skogsägarföreningen vidmakthålls.

Grundinsats för alla medlemmar

De nya stadgarna innebär att alla medlemmar, oavsett skogsmarkens areal, skall erlägga en grundinsats om 900 kr. Därutöver är insatsskyldigheten oförändrad enligt stadgarna, 300 kr/ha skogsmark med ett maximalt tak på 200 insatser per medlem. Grundinsats betalas till föreningen senast ett år efter inträdet. Insats utöver grundinsatsen betalas genom insatsavdrag på leveransvirke och/eller avverkningsuppdrag med 0,5 % på avräkningslikviden med start hösten 2015.

Under ett räkenskapsår får den insats medlemmen betalar genom avdrag inte överstiga 10 procent av insatsskyldigheten. Befintliga medlemmar som tidigare erlagt insatser över 900 kr behöver inte erlägga grundinsats.

Utträde och uppsägning av medlemskap

När en medlem sagt upp sitt medlemskap sker utträdet ur föreningen vid det årsskifte som infaller en månad efter det att medlemmen sagt upp sig.

Vid utträde på grund av fastighetens försäljning eller dödsfall återbetalas insatsen 6 månader efter avgång. Vid utträde på grund av annan anledning delas insatsen upp och återbetalas under max 5 år men dock med minst 10 000 kr per år.

Exempel:
Om uppsägningen skett under perioden 2013-12-01 - 2014-11-30 sker avgången 2014-12-31.

Återbetalning av insatser

Återbetalning/reglering av insatsen sker sex månader efter avgången. Lag om ekonomiska föreningar innehåller dock för Mellanskog tvingande bestämmelser angående återbetalningen/regleringen. Bestämmelserna innebär bl a att föreningens balansräkning per den 31/12 varje år ligger till grund för en beräkning som skall göras för att fastställa om insatskapitalet är intakt.

Om beräkningen visar att insatskapitalet i sin helhet är intakt kan den per årsskiftet avgångne medlemmen återfå hela sitt insatskapital. Om beräkningen visar att insatskapitalet utnyttjats i viss mån kan medlemmen endast återfå en del av sitt insatskapital och om insatskapitalet utnyttjats i sin helhet kan medlemmen inte återfå någon del av sitt insatskapital.

Insatser avdragna som medlem i Mellanskog

Mellanskogs balansräkning per 1999-12-31 visade att insatskapitalet i sin helhet var utnyttjat vilket innebar att medlemmar som avgick vid årsskiftet 1999/2000 ej återfick sin insats.

Utvecklingen av insatsernas värde framgår av nedanstående tabell.

Medlem som begärt utträde
Återbetald del av insats

2005-12-01 - 2006-11-30
2006-12-01 - 2007-11-30
2007-12-01 - 2008-11-30
2008-12-01 - 2009-11-30
2009-12-01 - 2010-11-30
2010-12-01 – 2011-11-30
2011-12-01 - 2012-11-30
2012-12-01 - 2013-11-30
2013-12-01 - 2014-11-30
2014-12-01 - 2015-11-30

42,4 %
60,7 %
68,4 %
75,5 %
77,6 %
73,8 %
52,8 %
54,9 %
61,6 %
75,1 %

Det är rimligt att kalkylera med att det tar ytterligare ett antal år innan insatskapitalet är återställt i sin helhet.

Medlem som funderar på att säga upp sitt medlemskap bör därför överväga möjligheten att vara kvar som medlem ytterligare en tid för att därigenom kunna avvakta ett för medlemmen "bättre" tillfälle för insatsregleringen. Vid t ex fastighetsöverlåtelse kan även möjligheten att överlåta insatsen övervägas.

Påsklilja i blom.

I en ekonomisk förening är insatskapitalet att jämföra med aktiekapitalet i ett aktiebolag. Insatskapitalet är föreningens riskkapital och tillhör medlemmarna.